1

 

 

 Predsjednik ZDS-a dr. Stanko Belina
Na temelju članka 10 Zakona o političkim strankama "Narodne novine broj 76/93)", Glavna izborna skupština Zagorske demokratske stranke donijela je dana 07. travnja 2001. godine.
 
STATUT ZAGORSKE DEMOKRATSKE STRANKE
 
I OPĆE ODREDBE
 
Članak 1
 
Zagorska demokratska stranka je politička stranka koja u Programu i Statutu izražava političke ciljeve djelovanja, oslanjajući se na sve slojeve naroda prvenstveno u Hrvatskom zagorju, u RH i inozemstvu.
 
Članak 2
 
Zagorska demokratska stranka je pravna osoba i za svoje obveze odgovara svojom imovinom.
 
II NAZIV, SJEDIŠTE I ZNAK STRANKE
 
Članak 3
 
Naziv stranke je Zagorska demokratska stranka. Skračeni naziv: ZDS (Zagorska demokratska stranka). Sjedište stranke je u Zaboku.
 
Članak 4
 
O promjeni naziva stranke i njenom sjedištu članstvo se izjašnjava na Skupštini.
O adresi sjedišta stranke odlučuje Predsjedništvo stranke.
 
Članak 5
 
Zagorska demokratska stranka ima pečat, znak i zastavu.
Znak ZDS je sastavljen od međusobno povezanih velikih slova Z, D i S koja su obojena u nijansama tamno zelene boje, a unutar donje vodoravne linije velikog slova Z smještena su dva jednako velika kvadratića crvene boje međusobno spojena vrškovima.
Pečat ZDS-a je okruglog oblika, a u vanjskom dijelu kruga je tekst Zagorska demokratska stranka.
Pečat mogu imati i organizacijske jedinice stranke koje uz naziv stranke sadrže naznaku organizacije i njena sjedišta.
Zastava ZDS-a je crvene, bijele i plave boje koje su međusobno odijeljene valovitim linijama koje simboliziraju pitome zagorske brežuljke. U sredini zastave, pretežno na bijelom polju, smješten je grb u obliku znaka ZDS-a.
 
III ZASTUPANJE
 
Članak 6
 
Predsjednik ZDS-a zastupa i predstavlja ZDS u zemlji i inozemstvu.
Dopredsjednici i Glavni tajnik zastupaju stranku u granicama djelokruga rada prema odredbama Statuta stranke i odlukama Predsjedništva.
 
IV CILJEVI, JAVNOST RADA I NAČIN DJELOVANJA
 
Članak 7
ZDS djeluje u skladu s načelima i ciljevima utvrđenim svojim programom, drugim programskim dokumentima i Statutom.
 
Članak 8
 
ZDS se u svom djelovanju zalaže za svekoliki gospodarski, kulturni, moralni i demokratski preporod i razvoj Hrvatskog zagorja i RH na načelima demokracije, vladavine prava, socijalne pravde i zaštite čovjekove okoline.
 
Članak 9
 
ZDS radi postignuća svojih ciljeva surađuje s drugim političkim strankama i udrugama te međunarodnim organizacijama u skladu s temeljnim programskim odrednicama.
 
Članak 10
 
ZDS se za ostvarivanje programskih načela zalaže demokratskim metodama poštujući ustavnost i zakonitost.
 
Članak 11
 
Rad ZDS-a je javan. Iznimno Predsjedništvo ZDS-a može isključiti javnost iz svog rada i to u interesu zaštite interesa stranke i javnog morala.
 
V ČLANSTVO
 
Članak 13
 
Članom ZDS-a može postati svaka punoljetna osoba, poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske, koja prihvaća Program i Statut ZDS-a te potpiše pristupnicu i koja svojim sposobnostima i znanjem želi pomoći ZDS-u u stvaranju uvjeta za boljitak Hrvatskog zagorja i RH.
Članovi stranke su ravnopravni i imaju jednaka prava, obveze i odgovornosti.
 
Članak 14
 
Prava člana ZDS-a su:

·      sudjelovati u radu ZDS-a i poticati njegov rad;

·      birati i biti biran u tijela ZDS-a;

·      dobiti iskaznicu ZDS-a;

·      biti izvješćivan o radu ZDS-a;

·      podnijeti ostavku na dužnost na koju je izabran ili imenovan;

·      istupiti iz ZDS-a.

Dužnosti člana ZDS-a su:

·      raditi u skladu s programskim i statutarnim dokumentima ZDS-a te odlukama nadležnih stranačkih tijela;

·      svojim djelovanjem štititi interese i ugled stranke;

·      plaćati članarinu.

 
Članak 15
 
Članstvo u stranci prestaje:
 

·      istupanjem;

·      brisanjem;

·      isključenjem.

 
Članak 16
 
Član stranke briše se iz članstva zbog:
 

·      smrti;

·     samovoljnog prestanka obnašanja dužnosti u predstavničkom odnosno izvršnom tijelu na koju je izabran kao član ZDS-a.

 
Odluku o brisanju provodi općinska organizacija ZDS-a.
 
Članak 17
 
ZDS može iz svog članstva isključiti člana koji ne poštuje programske i statutarne dokumente ZDS-a te odluke nadležnih tijela ZDS-a.
Prijedlog za isključenje može dati pet (5) članova ZDS-a, predsjednik općinske, gradske i županijske organizacije ZDS-a te Predsjednik ZDS-a. Prijedlog za isključenje upućuje se Statutarnom povjerenstvu ZDS-a.
Odluku o isključenju na temelju prijedloga iz stavka 2. ovog članka donosi Predsjedništvo ZDS-a.
Žalbu na odluku Predsjedništva ZDS-a Skupštini ZDS-a mogu uputiti i član čije se isključenje predlaže i predlagatelj isključenja.
 
OBLICI ORGANIZIRANJA ZDS-a
 
Članak 18
 
Organizacijski oblici ZDS-a jesu:
 

·      temeljni ogranci;

·      općinske organizacije;

·      gradske organizacije;

·      zajednice organizacija;

·      županijske organizacije.

 
TEMELJNI OGRANCI
 
Članak 19
 
Temeljni ogranak je osnovna organizacijska jedinica ZDS-a koja se može osnovati u općinskim i gradskim organizacijama. Za osnivanje temeljnog ogranka dovoljno je deset (10) članova ZDS-a.
 
Članak 20
 
Temeljni ogranak ima predsjednika, dopredsjednika, tajnika i rizničara koji po funkciji čine Predsjedništvo temeljnog ogranka. Za svoj rad temeljni ogranak odgovara Skupštini temeljnog ogranka.
 
Članak 22
 
Općinska organizacija je organizacijska jedinica ZDS-a koja se u pravilu osniva na području svake općine.
Za osnivanje općinske organizacije dovoljno je petnaest (15) članova ZDS-a.
Općinske organizacije ZDS-a, u skladu s Programom i Statutom, djeluju samostalno na svom području.
 
Općinske organizacije:
 

·      predlažu kandidate za tijela lokalne samouprave i uprave i daju im upute za rad;

·      provode politiku, odluke i zaključke viših tijela stranke;

·      sudjeluju u rješavanju pitanja značajnih za područje općine.

 
Članak 23
 
Tijela općinske organizacije su Skupština, Izvršni odbor i Nadzorni odbor.
Tijela općinske organizacije donose poslovnike o svom radu.
 
Članak 24
 
Skupština je najviše tijelo općinske organizacije. Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.
Skupštinu saziva i predsjedava joj predsjednik općinske organizacije.
Predsjednik je dužan sazvati Skupštinu u roku od 15 dana na zahtjev Izvršnog odbora općinske organizacije ili ako to pismeno zatraži jedna trećina njezinih članova.
Ako u slučaju iz prethodnog stava Skupština ne bi bila sazvana, Skupštinu može sazvati Nadzorni odbor općinske organizacije ili Predsjedništvo ZDS-a.
Skupštinu čine svi članovi općinske organizacije.
Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, ukoliko je sjednici nazočna većina članova Skupštine.
Članovi Skupštine moraju biti pismeno obaviješteni o mjestu, vremenu i dnevnom redu Skupštine, najmanje 8 dana prije njezina održavanja.
Glasovanje na Skupštini je javno.
O svim pitanjima izbora dužnosnika Skupština odlučuje tajnim glasovanjem natpolovičnim brojem glasova nazočnih članova općinske organizacije ako Skupština ne odluči drugačije.
Neprihvaćanje izvješća predsjednika povlaći njegovu ostavku i izbor novog predsjednika općinske organizacije.
 
Članak 25
 
Skupština općinske organizacije ZDS-a:
 

·      donosi program rada;

·      donosi pravila o radu općinske organizacije;

·      bira predsjednika, jednog (1) ili više dopredsjednika, tajnika i rizničara;

·      bira Izvršni odbor, Nadzorni odbor i predstavnike općinske organizacije u Županijskoj skupštini ZDS-a;

·      odlučuje o izvješću predsjednika;

·      potvrđuje predložene kandidate za izbore u lokalnu samoupravu i upravu.

 
Članak 26
 
Između dviju skupština najviše tijelo općinske organizacije je Izvršni odbor općinske organizacije.
Izvršni odbor općinske organizacije čine predsjednici temeljnih ogranaka, predsjednik, 1 ili više dopredsjednika, tajnik,rizničar, 3-11 članova izabranih na skupštini te načelnik, članovi općinskog poglavarstva iz redova ZDS-a te članovi općinskog vijeća iz redova ZDS-a kao i županijski vijećnici i saborski zastupnici RH iz redova ZDS-a.
Izvršni odbor općinske organizacije predlaže kandidate ZDS-a za izbore u lokalnu samoupravu i upravu te predstavnike za Skupštinu ZDS-a.
Izvršni odbor općinske organizacije, uz nazočnost više od polovice ukupnog broja članova, odlučuje natpolovičnim brojem glasova nazočnih članova.
Predsjednik predstavlja općinsku organizaciju, saziva i predsjedava skupštini i Izvršnom odboru, provodi njihove odluke te se brine o poštovanju Statuta i zakonitosti rada općinske organizacije.
Tajnik općinske organizacije obavlja stručno-administrativne poslove, a rizničar vodi financijsko-materijalno poslovanje.
 
Članak 27
 
Nadzorni odbor općinske organizacije ima tri (3) člana i konstituira se izborom predsjednika na svojoj prvoj sjednici. Nadzorni odbor ocjenjuje da li su odluke i rad tijela ogranka u suglasnosti s zakonom i drugim propisima te da li se sredstvima raspolaže uredno i namjenski.
Sva tijela su dužna na zahtjev Nadzornog odbora dati na uvid sve dokumente iz područja svog djelovanja.
Nadzorni odbor je odgovoran skupštini općinske organizacije kojoj podnosi izvješće o svojem nalazu.
Članstvo u Nadzornom odboru isključuje obnašanje ostalih dužnosti u općinskoj organizaciji.
 
GRADSKE ORGANIZACIJE
 
Članak 28
 
U gradovima se osnivaju gradske organizacije ZDS-a.
Na gradsku organizaciju sukladno se primjenjuju odredbe ovog Statuta koje se odnose na osnivanje i rad općinske organizacije.
Gradska organizacija ZDS-a Grada Zagreba ima položaj županijske organizacije.
 
ZAJEDNICE ORGANIZACIJA
 
Članak 29
 
Zajednica organizacija ZDS-a (u daljnjem tekstu ZO) je oblik povezivanja i organiziranja općinskih organizacija ZDS-a koje predstavljaju prirodnu, gospodarsku, društvenu i zemljopisnu cjelinu te koje su povezane zajedničkim interesom stanovništva.
 
Članak 30
 
ZO ima skupštinu, predsjedništvo i predsjednika.
 
Članak 31
 
Skupštinu ZO čine predsjednici, dopredsjednici i tajnici općinskih i gradskih organizacija za područje pojedine društvene cjeline.
Skupština ZO ima sljedeće ovlasti:
 

·      utvrđuje politiku i razvoj ZO u skladu s programom ZDS-a;

·      bira i razrješava predsjednika, dopredsjednike i tajnika;

·      organizira suradnju s drugim ZO;

·      razmatra ostala pitanja vezana uz rad ZO.

 
Članak 32
 
Predsjedništvo ZO čine: predsjednik ZO, dopredsjednici ZO, tajnik ZO, predsjednici svih organizacija s područja djelovanja ZO, član predsjedništva ZDS-a s područja ZO te tri (3) do sedam (7) članova Izvršnog odbora izabranih na Skupštini ZO.
 
Članak 33
 
Predsjedništvo ZO ima sljedeće ovlasti:
 

·      rukovodi ZO;

·      izvršava odluke Skupštine ZO;

·      provodi politiku ZDS-a s područja ZO;

·      donosi odluke i stavove o pitanjima od interesa za područje ZO;

·      predlaže kandidate za županijske i parlamentarne izbore te odlučuje o drugim pitanjima.

 
Članak 34
 
Predsjednik ZO ima sljedeće ovlasti:
 

·      predstavlja ZO;

·      saziva i predsjedava sjednicama ZO;

·      usklađuje i potiče rad tijela ZO.

 
ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE
 
Članak 35
 
Županijska organizacija ZDS-a je vezna organizacija između svih organizacijskih oblika djelovanja stranke na području županije i vodstva, odnosno Središnjice stranke kao cjeline.
Županijska organizacija se u pravilu osniva u županijama gdje djeluju općinske organizacije, a samo u iznimnim slučajevima mogu se odlukom Predsjedništva ZDS-a osnovati županijske organizacije u županijama gdje ne djeluju općinske ili gradske organizacije.
Županijska organizacija ZDS-a usklađuje, usmjerava i politički nadzire rad općinskih organizacija na svom području, a ujedno samostalno utvrđuje i provodi politiku ZDS-a za područje cjelokupne županije.
 
Članak 36
 
Županijska organizacija:
 

·      bira i opoziva članove svojih tijela;

·      bira i opoziva predstavnike županijske organizacije u Predsjedništvo ZDS-a;

·      promiče interese i ciljeve stranke na svom području;

·      potiče i organizira osnivanje novih te pomaže i koordinira rad svih općinskih organizacija na području županije;

·      brine se za financiranje svojih djelatnosti;

·      utvrđuje razvojne i druge probleme na području županije i sudjeluje u njihovu rješavanju;

·      predlaže kandidate za tijela županijske samouprave te usmjerava i usklađuje njihov rad;

·      obavještava vodstvo i središnjicu stranke o svim važnijim političkim, gospodarskim, kulturnim i socijalnim zbivanjima te o svojim stajalištima i odlukama u vezi s njima;

·      provodi politiku, odluke i zaključke vrhovnih tijela i organa ZDS-a;

·      surađuje s drugim strankama i organizacijama na području županije.

 
Članak 37
 
Županijska organizacija obavlja svoju djelatnost putem tijela i organa. Tijela županijske organizacije su Skupština, Predsjedništvo, stručna povjerenstva i Nadzorni odbor.
Organi županijske organizacije su predsjednik, dopredsjednici, tajnik i rizničar.
 
Članak 38
 
Skupština je najviše tijelo županijske organizacije.
Skupština raspravlja i odlučuje o svim pitanjima navedenim u Članku 30. ovog Statuta.
Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.
Skupštinu saziva i predsjedava joj predsjednik županijske organizacije. Predsjednik je dužan sazvati Skupštinu u roku od 15 dana na zahtjev Izvršnog odbora županijske organizacije ili ako to pismeno zatraži jedna trećina njezinih članova.
Ako u slučaju iz prethodnog stavka Skupština ne bi bila sazvana, Skupštinu može sazvati Nadzorni odbor ili Predsjedništvo ZDS-a.
Članovi Skupštine moraju biti pismeno obaviješteni o mjestu, vremenu i dnevnom redu skupštine najmanje 8 dana prije njezina održavanja.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova ukoliko je na sjednici nazočna većina članova Skupštine.
Glasovanje je na Skupštini javno, ako njezini članovi ne odluče protivno.
Glasovanje prilikom izbora za članove tijela i organa u pravilu obavlja se tajno.
 
Članak 39
 
Skupštinu županijske organizacije ZDS-a čine izabrani predstavnici općinskih i gradskih organizacija i njihovi predsjednici po funkciji te svi vijećnici i članovi poglavarstava općina, gradova i županije izabrani predstavnici iz reda ZDS-a.
Na svakih pet (5) članova općinske i gradske organizacije biraju po jednog (1) predstavnika u Skupštinu županijske organizacije.
 
Članak 40
 
Između održavanja dviju skupština najviše tijelo županijske organizacije je Predsjedništvo kojeg bira skupština.
Predsjedništvo čine predsjednik, dopredsjednici, tajnik, rizničar te onoliko članova koliko odluči skupština koja ih i bira.
Predsjednici općinskih i gradskih organizacija su po funkciji članovi predsjedništva županijske organizacije.
Broj dopredsjednika utvrđuje Skupština.
Predsjednik županijske organizacije je ujedno i predsjednik Predsjedništva.
 
Članak 41
 
Predsjednik predstavlja županijsku organizaciju, brine se za poštivanje Statuta i zakonitost rada, saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva i Skupštine te izvršava njihove odluke.
Dopredsjednici pomažu predsjedniku u radu i zamjenjuju ga za vrijeme spriječenosti.
 
Članak 42
 
Predsjedništvo županijske organizacije ZDS-a:
 

·      provodi odluke i zaključke Skupštine;

·      utvrđuje i vodi tekuću politiku stranke na području županije;

·      provodi odluke i zaključke nadređenih tijela ZDS-a;

·      priprema materijale o kojima odlučuju skupština i Predsjedništvo te predlaže program rada.

 
Članak 43
 
Radi što uspješnijeg rada Predsjedništvo imenuje stručna povjerenstva kao savjetodavna tijela koja se bave onim područjima djelovanja županijske organizacije koje Predsjedništvo ocijeni važnim.
 
Članak 44
 
Tajnik županijske organizacije obavlja stručno-administrativne poslove, a ujedno je tajnik Skupštine i Predsjedništva.
Predsjedništvo može odlučiti da se u županijskoj organizaciji prema potrebi ustroji ured tajništva s odgovarajućim osobljem.
 
Članak 45
 
Rizničar županijske organizacije brine se za ostvarenje prihoda te vodi finacijsko-materijalno poslovanje.
 
Članak 46
 
Način rada skupštine i Predsjedništva županijske organizacije određuje se poslovnikom.
 
Članak 47
 
Skupština bira Nadzorni odbor županijske organizacije koji broji pet (5) članova.
 
Članak 48
 
Nadzorni odbor prati i nadzire poštivanje i primjenu statutarnih odredaba i zakonitost rada tijela, organa i organizacija ZDS-a na području županijske organizacije kao i njihovo materijalno-finacijsko poslovanje i o tome podnosi izvješće Skupštini županijske organizacije i Nadzornom odboru ZDS-a.
 
VII VODSTVO ZDS-a - VRHOVNA TIJELA I ORGANI
 
GLAVNA SKUPŠTINA
 
Članak 49
 
Vrhovna tijela i organi ZDS-a su:
 

·      Glavna skupština ZDS-a,

·      Predsjednik ZDS-a,

·      Savjet ZDS-a,

·      Predsjedništvo ZDS-a,

·      Statutarno povjerenstvo ZDS-a,

·      Nadzorni odbor ZDS-a,

·      Glavni tajnik ZDS-a.

 
Članak 50
 
Glavna skupština je najviše tijelo ZDS-a.
Glavnu skupštinu čine izabrani predstavnici općinskih, gradskih i županijskih organizacija ZDS-a te po funkciji svi članovi Predsjedništva.
Svaka županijska organizacija na svakih upisanih pet (5) članova iz redova članstva bira u Glavnu skupštinu ZDS-a po jednog (1) predstavnika.
 
Članak 51
 
Izbori za članove Glavne skupštine održavaju se najkasnije 30 dana prije isteka mandata Skupštine.
Odluku o raspisivanju izbora donosi Predsjedništvo ZDS-a.
Odlukom iz prethodnog stavka određuje se dan izbora te rokovi za provođenje pojedinih izbornih radnji.
Županijske organizacije su dužne najkasnije 15 dana prije održavanja Glavne skupštine dostaviti Glavnom tajniku stranke imena predstavnika izabranih na skupštini županijske organizacije.
 
Članak 52
 
Glavnu skupštinu saziva Predsjednik ZDS-a po odluci Predsjedništva ZDS-a.
Predsjednik je dužan sazvati Glavnu skupštinu kad to zahtijeva Nadzorni odbor, tri županijske organizacije ili trećina članova Glavne skupštine.
Ako predsjednik ne sazove Skupštinu u roku od mjesec dana od zahtjeva, istu može sazvati Nadzorni odbor.
Redovne skupštine održavaju se svake četvrte godine, a izvanredne po potrebi.
Općinske, gradske i županijske organizacije ZDS-a moraju biti pismeno izvješćene o mjestu i vremenu održavanja Glavne skupštine najmanje 30 dana prije njezina održavanja.
Dnevni red Glavne skupštine s odgovarajućim materijalima mora biti dostavljen svim članovima skupštine najmanje 10 dana prije njezina održavanja.
 
Članak 53
 
Glavna skupština:
 

·      donosi Statut i njegove izmjene i dopune;

·      donosi Program, Izborni program, usvaja rezolucije i deklaracije i druge programske akte;

·      bira i opoziva predsjednika, dopredsjednike, Glavnog tajnika te članove Predsjedništva, Nadzornog odbora i Statutarnog povjerenstva;

·      razmatra i usvaja izvješće koje podnosi Predsjednik ZDS-a, Nadzorni odbor i Statutarno povjerenstvo;

·      donosi Poslovnik o svom ustrojstvu i radu te druge opće akte.

 
Članak54
 
Glavna skupština donosi odluke većinom glasova ukoliko je na sjednici nazočna većina članova Skupštine.
Ukoliko sjednici nije nazočna natpolovična većina članova Skupštine, saziva se nova Skupština u roku od tri (3) mjeseca.
 
Članak 55
 
Statut, Program, Izborni program, rezolucije i deklaracije i Poslovnik o svom ustrojstvu i radu Skupština donosi većinom glasova svih članova Skupštine.
Predsjednik ZDS-a bira se tajnim glasovanjem većinom glasova svih članova Skupštine, ako Skupština ne odluči drugačije.
Ako niti jedan kandidat ne dobije takvu većinu, izbori se ponavljaju.
Ako u izborima sudjeluje više kandidata, pravo da budu birani imaju dva kandidata koja su u prvom krugu glasovanja dobili najveći broj glasova.
Na ponovljenim izborima izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova. Ako kandidati dobiju isti broj glasova, izbori se ponavljaju.
Članovi Predsjedništva i Nadzornog odbora biraju se većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Skupštine.
 
Članak 56
 
Pravo predlaganja predsjednika ima Predsjedništvo, tri županijske organizacije ili trideset (30) članova Skupštine.
Pravo predlaganja kandidata za tijela Stranke ima Predsjednik, Predsjedništvo ili trideset (30) članova Skupštine.
Zadnji rok za predlaganje kandidata za predsjednika ZDS-a je petnaest (15) dana prije održavanja izborne Skupštine.
 
PREDSJEDNIK ZDS-a
 
Članak 57
 
Predsjednik rukovodi strankom i odlučuje o svim tekućim poslovima u dogovoru s Predsjedništvom stranke. Za svoj rad odgovoran je Glavnoj skupštini ZDS-a.
Predsjednik provodi politiku ZDS-a u okviru Programa i Statuta, brine o provođenju zaključaka i odluka Predsjedništva i daje izjave za javnost u ime ZDS-a.
Predsjednik predsjedava sjednicama Predsjedništva i podnosi izvješće o radu Glavnoj skupštini.
 
Članak 58
 
Predsjedniku stranke u radu pomažu dopredsjednici koje bira Skupština ZDS-a.
Predsjednik ZDS-a svoje dužnosti u pravilu obnaša profesionalno.
 
SAVJET ZDS-a
 
Članak 59
 
Savjet ZDS-a (u daljnjem tekstu Savjet) je najviše tijelo ZDS-a između dvije Glavne skupštine ZDS-a.
Savjet čine: članovi Predsjedništva ZDS-a, predsjednici organizacija i predsjednici ZO.
Savjet zasjeda najmanje jednom u tri (3) mjeseca, a sjednice saziva i predsjedava im predsjednik ZDS-a.
 
Članak 60
 
Savjet ima ove ovlasti:
 

·      utvrđuje političke stavove ZDS-a;

·      donosi opće akte i odluke;

·      utvrđuje kandidate za parlamentarne izbore;

·      odlučuje o suradnji ZDS-a s drugim političkim strankama na županijskoj i državnoj razini;

·      usvaja financijski plan i završni račun;

·      odlučuje o drugim bitnim pitanjima o radu ZDS-a.

 
PREDSJEDNIŠTVO ZDS-a
 
Članak 61
 
Skupština ZDS-a bira Predsjednika, pet (5) dopredsjednika, Glavnog tajnika te deset (10) članova Predsjedništva.
Predsjedništvo ZDS-a čine predsjednik, pet (5) dopredsjednika, deset (10) izabranih članova Predsjedništva iz prvog stavka, predsjednici županijskih organizacija te po funkciji Glavni tajnik, svi župani i podžupani, gradonačelnici i načelnici ako su članovi ZDS-a i saborski zastupnici članovi ZDS-a.
Ukoliko izabranom članu Predsjedništva prestaje mandat iz bilo kojeg razloga, članom Predsjedništva postaje osoba koja je na posljednjoj izbornoj Skupštini dobila najveći broj glasova iza zadnjeg izabranog člana Predsjedništva, što utvrđuje Predsjedništvo i pismeno izvješćuje izabranog člana o početku obnašanja dužnosti.
Predsjedništvo može iz osobito opravdanih razloga kooptirati u Predsjedništvo ZDS-a najviše do četiri (4) člana iz šireg članstva ZDS-a.
 
Članak 62
 
Predsjedništvo:
 

·      provodi odluke i zaključke Glavne skupštine;

·      utvrđuje i vodi tekuću politiku stranke;

·      predlaže i provodi politički, gospodarski, socijalni i druge programe;

·      donosi političke i druge odluke o svim pitanjima;

·      odlučuje o sazivu Glavne skupštine;

·      upravlja imovinom stranke:

·      predlaže kandidate za zastupnike u Sabor RH;

·     osniva stručno-politička povjerenstva kao svoje savjetodavne organe i imenuje njihove predsjednike;

·      donosi Pravilnik o radu Središnjice stranke;

·      donosi poslovnik o svojem radu;

·      imenuje i razriješava poslovnog tajnika i administrativnog tajnika;

·      donosi odluke u vezi s isključenjem i žalbama članova stranke;

·      obavlja i druge poslove predviđene Statutom;

·     određuje Glavnog rizničara ZDS-a, financijskog direktora i direktora marketinga te glasnogovornika ZDS-a.

 
Članak 63
 
Rad Predsjedništva odvija se na sjednicama koje se sazivaju po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
 
Članak 64
 
Predsjedništvo donosi odluke većinom glasova ukoliko je sjednici nazočna natpolovična većina članova Predsjedništva.
Članovi Predsjedništva moraju biti izvješćeni o mjestu, vremenu i dnevnom redu sjednice najmanje osam (8) dana prije njezina održavanja.
Kad Predsjedništvo odlučuje o hitnim stvarima sjednice se iznimno mogu sazvati i u vremenu kraćem od osam (8) dana.
 
Članak 65
 
Ustrojstvo i način rada Predsjedništva uređuje se Poslovnikom.
 
STATUTARNO POVJERENSTVO
 
Članak 66
 
Radi vjerodostojnog i jedinstvenog tumačenja te praćenja primjene Statuta, Predsjedništvo ZDS-a osniva stalno Statutarno povjerenstvo.
Statutarno povjerenstvo ima pet (5) članova koje bira Glavna skupština, među kojima barem jedan mora biti pravne struke.
Članovi između sebe biraju predsjednika i tajnika.
Statutarno povjerenstvo daje mjerodavno tumačenje Statuta i drugih općih akata na zahtjev članova, tijela i organizacija ZDS-a i ima pravo pokrenuti postupak za njihovu izmjenu.
Mišljenje i tumačenje Statutarnog povjerenstva obvezno je za sve organizacije i tijela u ZDS-u.
Statutarno povjerenstvo odlućuje većinom glasova svih članova.
 
NADZORNI ODBOR
 
Članak 67
 
Nadzorni odbor ZDS-a ima pet (5) članova koji između sebe biraju predsjednika na prvoj konstituirajućoj sjednici koju saziva Predsjednik stranke.
Nadzorni odbor prati i nadzire provođenje Statuta i odluka vrhovnih tijela stranke, njihovo financijsko-materijalno poslovanje, pregledava završni račun i podnosi izvješća nadležnim tijelima stranke.
Dužnosnici vrhovnih tijela stranke koji obavljaju izvršne poslove ne mogu biti članovi Nadzornog odbora ZDS-a.
 
TRAJANJE MANDATA I OPOZIV
 
Članak 68
 
Mandat Glavne skupštine ZDS-a traje četiri (4) godine.
Predsjednik ZDS-a, Predsjedništvo i Nadzorni odbor biraju se na četiri (4) godine.
Nakon isteka četverogodišnjeg mandata za sva tijela i organe obavlja se redovni izborni postupak s pravom ponovnog izbora.
Odredbe ovog članka primjenjuju se sukladno i na mandate organa i tijela u općinskim, gradskim, županijskim i drugim organizacijama ZDS-a.
 
SREDIŠNJICA I TAJNIŠTVO ZDS-a
 
Članak 69
 
Središnjicu ZDS-a sačinjava ured i sjedište Predsjednika, dopredsjednika, Glavnog tajnika, Statutarnog povjerenstva i Nadzornog odbora ZDS-a.
Središnjicu predstavlja Predsjednik ZDS-a, a za njezin rad odgovoran je Glavni tajnik.
U sastavu Središnjice djeluje Tajništvo ZDS-a koje čine Glavni tajnik, poslovni tajnik i administrativni tajnik.
 
Članak 70
 
Poslovni tajnik vodi sve administrativne poslove ZDS-a u čemu mu pomaže administrativni tajnik. Oni obavljaju poslove profesionalno i zaduženi su za sve administrativne poslove, komunikaciju s članstvom i medijima. Poslovnog tajnika i administrativnog tajnika bira Predsjedništvo ZDS-a. Za svoj rad odgovorni su Glavnom tajniku i Predsjedniku ZDS-a.
 
GLAVNI TAJNIK
 
Članak 71
 
Glavni tajnik ZDS-a svoje dužnosti u pravilu obavlja profesionalno.
 
Glavni tajnik nalazi se na čelu Tajništva i obavlja sljedeće poslove:
 

·      organizira i vodi poslove Tajništva;

·     surađuje s predsjednikom i dopredsjednicima stranke u političkim i organizacijskim pitanjima;

·     predstavlja stranku u administrativnim i organizacijskim poslovima prema nadležnim državnim tijelima i organima, po ovlaštenju predsjednika stranke;

·      priprema sjednice Predsjedništva i Skupštine;

·      osigurava izvršenje odluka Skupštine i Predsjedništva;

·      brine se o imovini stranke;

·      pruža stručnu pomoć općinskim, gradskim i županijskim organizacijama;

·      izrađuje prijedlog financijskog plana i završnog računa;

·      zaključuje ugovore u granicama svog djelokruga rada;

·      koordinira rad stručno-političkih povjerenstava;

·      obavlja i druge dužnosti predviđene Statutom i odlukama Skupštine i Predsjedništva.

 
Članak 72
 
Posebnim Pravilnikom kojeg donosi Predsjedništvo uređuje se rad i poslovanje Središnjice i Tajništva.
 
Članak 73
 
U slučaju duže spriječenosti, Glavnog tajnika zamjenjuje jedan od tajnika kojeg odredi Predsjedništvo ZDS-a.
 
VIII SREDSTVA ZA RAD
 
Članak 74
 
Prihodi stranke sastoje se od:
 

·      članarine;

·      darova i doprinosa od fizičkih i pravnih osoba;

·      prihoda od publikacija, predavanja, priredaba i reklama;

·      proračuna jedinica lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave te državnog proračuna;

·      drugih izvora.

 
O visini članarine i njezinoj raspodjeli po organizacijskim oblicima odlučuje Predsjedništvo ZDS-a.
ZDS može stvarati i zaklade za različita područja djelovanja.
Nitko ne može na temelju donacije, darova te drugih novčanih ili materijalnih pomoći stjecati u stranci bilo kakva politička prava.
 
Članak 75
 
Rad stranke financira se na temelju stranačkog proračuna.
Proračun priprema Glavni tajnik, a donosi ga Predsjedništvo.
Nalog za isplatu u okviru financijskog proračuna mogu dati Predsjednik, dopredsjednici i glavni tajnik stranke, a supotpisuju ga uvijek dvije ovlaštene osobe.
 
IX PRESTANAK RADA STRANKE
 
Članak 76
 
Stranka prestaje postojati odlukom Predsjedništva, nakon provedenog izjašnjavanja članstva putem referenduma.
Prestane li stranka postojati na temelju odluke Predsjedništva, imovina stranke pripada svrsi koju odredi Predsjedništvo ZDS-a.
 
X ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 77
 
Izmjene i dopune Statuta obavljaju se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.
umačenje Statuta daje Statutarno povjerenstvo.
Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.
 
U Zaboku, 07.04.2001.
 
Predsjednik ZDS-a
Dr Stanko Belina